Уведомление о проведении очередного общего собрания. -
25.03.2019

Уведомление о проведении очередного общего собрания.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, офіс 700.

Початок реєстрації акціонерів з 11.00 години, закінчення реєстрації о 12.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових загальних зборів.
  2. Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
  3. Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.
  4. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2018 рік.
  5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік.
  6. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2018 рік.
  7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.   
  8.  ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Питання проекту порядку денного

Проекти  рішень з питань порядку денного       

1

Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових загальних зборів.

Обрати лічильну комісію, голову та секретаря чергових  загальних зборів у наступному складі:

Лічильна комісія – Сніжко Євген Валерійович, Макарова Наталія Вікторівна,

Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

2

Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

3

Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2018 рік.

4

Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2018 рік.

Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2018 рік.

5

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік

Затвердити баланс ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» на 31 грудня 2018 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік з прибутком у розмірі 97 494  тис. грн.

6

Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2018 рік.

Розподілити прибуток за 2018 рік наступним чином:

5 % прибутку 2018 року у розмірі 4 875 (Чотири мільйони вісімсот сімдесят п’ять) тисяч гривень, згідно  ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства.

95 % прибутку 2018 року у розмірі 92 619 (Дев’яносто два мільйони шістсот дев’ятнадцять) тисяч гривень залишити нерозподіленим

7

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством

Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 25 квітня 2020 року)

Предмет правочину

Граничні суми     правочину, тис. грн.

Страховий платіж за договором страхування або перестрахування

Платіж, що не перевищує 409 228 тис. грн.

Укладання договору придбання або продажу цінних паперів

Загальна сума  правочину не більше 409 228 тис. грн.

Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших

Загальна сума  правочину не більше 409 228 тис. грн.

 

 

Загальна кількість акцій на 25.03.2019 р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів) – 364 000 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій на 25.03.2019 р. - 364 000 простих іменних акцій.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на сайті www.skaliance.com.ua

З матеріалами чергових загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сніжко Євген Валерійович.

Довідки за тел. (056) 372-30-10.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

 

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам