Повідомлення про проведення загальних зборів -
31.01.2019

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження:49044,  м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 березня 2019 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, офіс 700.

Початок реєстрації акціонерів з 11.00 години, закінчення реєстрації о 12.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 26 лютого 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря позачергових загальних зборів.
  2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Питання проекту порядку денного

Проекти  рішень з питань порядку денного

1

Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Обрати лічильну комісію, голову та секретаря позачергових загальних зборів у наступному складі:

Лічильна комісія – Сніжко Євген Валерійович, Макарова Наталія Вікторівна,

Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

2

Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства з числа запропонованих Аудиторським комітетом Товариства.

 

Загальна кількість акцій на 31.01.2019 р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) – 364 000 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій на 31.01.2019 р. - 364 000 простих іменних акцій.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на сайті www.skaliance.com.ua

З матеріалами позачергових загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сніжко Євген Валерійович.

Довідки за тел. (056) 372-30-10.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства,

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам