Повідомлення про проведення загальних зборів 26.04.2018 р -
23.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів 26.04.2018 р

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, офіс 700. 
Початок реєстрації акціонерів з 11.00 години, закінчення реєстрації о 12.00 годині.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2018 року. 
Загальна кількість акцій на 23.03.2018р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 364 000 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій на 23.03.2018р. - 364 000 простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  • Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових загальних зборів.
  • Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
  • Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.
  • Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2017 рік.
  • Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік.
  • Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2017 рік. 
  • Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства шляхом викладення його у Новій редакції.
  • Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту Товариства.
  • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. 

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

  Питання проекту порядку денного Проекти  рішень з питань порядку денного
1 Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових загальних зборів. Обрати лічильну комісію, голову та секретаря чергових загальних зборів у наступному складі:
Лічильна комісія – Сніжко Євген Валерійович, Макарова Наталія Вікторівна, 
Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,
Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.
 
2 Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік. Затвердити звіт голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.
3

Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2017 рік. 

4 Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2017 рік. Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2017 рік.
5 Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік Затвердити баланс ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» на 31 грудня 2017 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік з прибутком у розмірі 54 699 тис. грн.
6

Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2017 рік. 

Розподілити прибуток за 2017 рік наступним чином:
5 % прибутку 2017 року у розмірі 2 735 (Два мільйони сімсот тридцять п’ять тисяч)  гривень, згідно  ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства. 
95% прибутку 2017 року у розмірі 51 964 (П’ятдесят один мільйон дев’ятсот шістдесят чотири тисячі дев’ятсот шістдесят чотири) гривні залишити нерозподіленим
 
7 Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства шляхом викладення його у Новій редакції. Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною законодавства шляхом викладення його у  новій редакції (Проект Статуту у новій редакції додається)
8 Призначення відповідальної особи за проведенням реєстрації змін до Статуту

Призначити Сніжка Євгена Валерійовича уповноваженою особою, відповідальною за проведення реєстрації змін до Статуту Товариства, з метою приведення його у відповідність до норм чинного законодавства.

9 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством

Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 26 квітня 2019 року) 

Предмет правочину Граничні суми правочину, тис. грн.
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування Платіж, що не перевищує 383 417 тис. грн.
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів Загальна сума  правочину не більше 383 417 тис. грн.
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших  Загальна сума  правочину не більше 383 417 тис. грн.

 

 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на сайті www.skaliance.com.ua
З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сніжко Євген Валерійович.
Довідки за тел. (056) 372-30-10.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

1 533 671

1 546 380

Основні засоби: (за залишковою вартістю)

1

6

Запаси

3

4

Сумарна дебіторська заборгованість

240 786

224 369

Гроші та їх еквіваленти

75 450

47 718

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

62 137

288 053

Власний капітал

1 317 786

1 323 583

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

700 336

700 336

Довгострокові зобов‘язання і забезпечення

88 789

97 930

Поточні зобов‘язання і забезпечення

127 096

124 867

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

54 699

2 373

Середньорічна кількість акцій (шт.)

364 000

364 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

150,27198

6,51923

 

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам