Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента -
27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056, 372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

26.04.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 25 квітня 2019 року):

Предмет правочину Граничні суми правочину, тис. грн..

Страховий платіж за договором страхування або перестрахування    Платіж, що не перевищує 383 417 тис. грн.

Укладання договору придбання або продажу цінних паперів  Загальна сума  правочину не більше 383 417 тис. грн.

Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших      Загальна сума  правочину не більше 383 417 тис. грн.

 

Кількість голосуючих акцій - 364000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 364000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 364000, проти - немає.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Шрайбман О.Ю.

27.04.2018

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам