ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 28 КВІТНЯ 2015 РОКУ -
26.03.2015

ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 28 КВІТНЯ 2015 РОКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», (місцезнаходження згідно реєстраційних документів: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2 офіс 700), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700.

Порядок денний:

 • Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових  загальних зборів.
 • Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік.
 • Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2014 рік.
 • Затвердження Звіту служби Внутрішнього аудиту за 2014 рік.
 • Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
 • Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2014 рік.
 • Прийняття рішення про припинення повноважень голови та  членів Правління.
 • Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління.
 • Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу.
 • Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства  відповідно до чинного законодавства.
 • Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту.
 • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
 • Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) окремих відокремлених підрозділів.
 • Призначення відповідальної особи за проведення процедури припинення (ліквідації) окремих відокремлених підрозділів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня  2015 року.

Реєстрація акціонерів з 11.00 до 12.00 годин. При собі мати паспорт, представнику акціонера - паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2 офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Коржилов Іван Олександрович.

Довідки за тел. (056) 372-30-10

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

 (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

1 577 364

1 405 208

Основні засоби: залишкова вартість

14

33

Довгострокові фінансові інвестиції

720 519

697 926

Запаси

9

9

Сумарна дебіторська заборгованість

171 173

60 880

Грошові кошти та їх еквіваленти

25 192

55 535

Нерозподілений прибуток

595 411

644 567

Власний капітал

1 348 754

1 066 567

Статутний капітал

700 336

385 476

Довгострокові зобов‘язання

64 084

139 084

Поточні зобов‘язання

103 106

103 135

Чистий прибуток (збиток)

282 187

329 664

Середньорічна кількість акцій (шт.)

364 000

364000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду

46

55

 

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам