ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
29.04.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

ІІ. Текст Повідомлення

27.04.2016 р. черговими Загальними зборами акціонерів  ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" прийнято рішення про прининення (ліквідацію) відокремленого підрозділу:

Найменування відокремленого підрозділу: ) ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ"

Скорочене найменування: ФІЛІЯ ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ"

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 83102, м. Донецьк, Ленінський район, вулиця Стадіонна, буд.6 а.

До функцій Представництва згідно  Положення віднесено:

- укладання договорів добровільного і обов'язкового страхування з фізичними особами, установами, організаціями, підприємствами (незалежно від форм власності);

- проведення роз'яснювальної роботи та організаційно-масових заходів з метою популяризації страхування;

- вивчення досвіду страхової діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній;

- реклама страхових послуг;

- виплати страхових відшкодувань за укладеними договорами страхування в порядку, затвердженому Товариством;

- здійснення фінансової діяльності у межах, визначених Законом України "Про страхування" і відповідно до внутрішніх документів та роз'яснень Товариства;

- укладення угод з страховими посередниками у межах наданих Товариством повноважень;

- інші види діяльності у відповідності з наданими повноваженнями.

 

27.04.2016 року черговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" (Протокол № 23) прийнято рiшення про створення вiдокремлених пiдроздiлiв. Причина прийняття рiшення - сприяння здiйсненню Товариством статутних завдань щодо надання на територiї України послуг по забезпе-ченню страховим захистом майнових прав та особистих iнтересiв страхувальникiв.

-ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"У МІСТІ НОВОМОСКОВСЬК"

Скорочене найменування: ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У М. НОВОМОСКОВСЬК"

 Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, б.34.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У МІСТІ НОВОМОСКОВСЬК" не має статусу юридичної особи, є вiдокремленим структурним пiдроздiлом Товариства, здiйснює представництво i захист iнтересiв Товариства,  дiє вiд iменi Товариства у межах повноважень, встановлених Товариством.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам