ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА -
24.03.2016

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», 
(місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, офіс 700.


Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

 • Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових  загальних зборів.
 • Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік.
 • Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2015 рік.
 • Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2015 рік.
 • Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік.
 • Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 • Прийняття рішення про обрання Ревізора.
 • Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
 • Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) окремих відокремлених підрозділів.
 • Призначення відповідальної особи за проведення процедури припинення (ліквідації) відокремлених підрозділів.
 • Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів.
 • Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації відокремлених підрозділів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2016 року. 
Реєстрація акціонерів з 11.00 до 12.00 годин. При собі мати паспорт, представнику акціонера – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 
З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпропетровськ, бульв. Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дулепін Олександр Олександрович.
Довідки за тел. (056) 372-30-10.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» (тис. грн.)

 


Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

1 485 990

1 577 364

Основні засоби: залишкова вартість

2

14

Довгострокові фінансові інвестиції

452 326

720 519

Запаси

4

9

Сумарна дебіторська заборгованість

184 520

171 173

Грошові кошти та їх еквіваленти

43 429

25 192

Нерозподілений прибуток

285 680

595 411

Власний капітал

1 321 210

1 348 754

Статутний капітал

700 336

700 336

Довгострокові зобов‘язання

0

64 084

Поточні зобов‘язання

72 386

103 106

Чистий прибуток (збиток)

-27 544

282 187

Середньорічна кількість акцій (шт.)

364 000

364 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду

44

46

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам