ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 28 КВІТНЯ 2014 -
28.03.2014

ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 28 КВІТНЯ 2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», 
(місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, офіс 700. 
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.         Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових  загальних зборів.
2.         Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2013 рік.
3.         Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2013 рік.
4.         Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік.
5.         Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2012-2013 роки. 
6.         Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій. 
7.         Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку, шляхом збільшення номінальної вартості існуючих акцій.
8.         Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 
9.         Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» у зв‘язку із збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
10.       Призначення відповідальної особи за проведення реєстрації змін до Статуту. 
11.       Призначення відповідальної особи за реєстрацію випуску акцій.
12.       Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.  
13.       Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) окремих відокремлених підрозділів.
14.       Призначення відповідальної особи за проведення процедури припинення (ліквідації) окремих відокремлених підрозділів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня  2014 року. 
Реєстрація акціонерів з 11.00 до 12.00 годин. При собі мати паспорт, представнику акціонера – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 
З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м. Дніпропетровськ, бульв. Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Біла Світлана Володимирівна.
Довідки за тел. (056) 372-30-10.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»
(тис. грн.)


Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

1 405 208

1 298 752

Основні засоби: залишкова вартість

33

41

Довгострокові фінансові інвестиції

697 926

220 335

Запаси

9

11

Сумарна дебіторська заборгованість

60 880

127 805

Грошові кошти та їх еквіваленти

55 535

52 204

Нерозподілений прибуток

644 567

331 472

Власний капітал

1 066 567

736 903

Статутний капітал

385 476

385 476

Довгострокові зобов‘язання

139 084

419 814

Поточні зобов‘язання

103 135

68 073

Чистий прибуток (збиток)

329 664

331 373

Середньорічна кількість акцій (шт.)

364000

364000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду

55

53

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам