СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ -
24.03.2017

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Повідомлення про проведення загальних зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», (місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, офіс 700.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових загальних зборів.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах.
 3. Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.
 4. Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
 5. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2016 рік.
 6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
 7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2016 рік.
 8. Внесення змін до Статуту в зв’язку з перейменуванням міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро.
 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства шляхом викладення його у Новій редакції.
 10. Призначення відповідальної особи за проведенням реєстрації змін до Статуту.
 11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
 12. Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) відокремлених підрозділів.
 13. Призначення відповідальної особи за проведення процедури припинення (ліквідації) відокремлених підрозділів.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 

Питання проекту порядку денного

Проекти  рішень з питань порядку денного

1

Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря чергових загальних зборів.

Обрати лічильну комісію, голову та секретаря чергових загальних зборів у наступному складі:

Лічильна комісія – Рудяк Ігор Вікторович, Мігунова Вікторія Валеріївна,

Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович,

Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.

2

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах.

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування:

-           кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

-           у разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 

3

Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.

Затвердити звіт голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.

4

Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.

 

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2016 рік.

 

5

Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора за 2016 рік.

Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» за 2016 рік.

6

Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік

Затвердити баланс ПРАТ «СК «АЛЬЯНС» на 31 грудня 2016 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2015 рік з прибутком у розмірі 2 373 тис. грн.

7

Прийняття рішення про розподіл прибутку за 2016 рік.

 

Розподілити прибуток за 2016 рік наступним чином:

5 % прибутку 2016 року у розмірі 118 650 (Сто вісімнадцять тисяч шістсот п’ятдесят)  гривень, згідно  ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства.

95% прибутку 2016 року у розмірі 2 254 350 (Два мільйони двісті п’ятдесят чотири тисячі триста п’ятдесят) гривень залишити нерозподіленим

8

Внесення змін до Статуту в зв’язку з перейменуванням міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро.

Викласти пункт 2 статті 1 Статуту Товариства у наступній редакції:

«2. Місцезнаходження Страхової компанії:

Україна, 49083, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1.»

 

9

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства шляхом викладення його у Новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною законодавства шляхом викладення його у  новій редакції (додається)

10

Призначення відповідальної особи за проведенням реєстрації змін до Статуту

Призначити Дулепіна Олександра Олександровича уповноваженою особою, відповідальною за проведення реєстрації змін до Статуту Товариства, задля приведення його у відповідність до норм чинного законодавства.

 

11

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством

Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 26 квітня 2017 року)

Предмет правочину

Граничні суми правочину, тис. грн..

Страховий платіж за договором страхування або перестрахування

Платіж, що не перевищує 386 595 тис. грн.

Укладання договору придбання або продажу цінних паперів

Загальна сума  правочину не більше 386 595 тис. грн.

Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших

Загальна сума  правочину не більше 386 595  тис. грн.

 

 

12

Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) відокремлених підрозділів

Припинити (ліквідувати) відокремлений підрозділ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» У М.НОВОМОСКОВСЬК», місцезнаходження 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Радянська, б.34.

13

Призначення відповідальної особи за проведення процедури припинення (ліквідації) відокремлених підрозділів

Призначити уповноваженою особою, відповідальною за внесення відомостей стосовно припинення (ліквідації) відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру, Дулепіна Олександра Олександровича.

 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів з 11.00 до 12.00 годин. При собі мати паспорт, представнику акціонера – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на сайті www.skaliance.com.ua

З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: м.Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дулепін Олександр Олександрович.

Довідки за тел. (056) 372-30-10.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

 (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

1 546 380

1 485 990

Основні засоби: залишкова вартість

6

2

Довгострокові фінансові інвестиції

437 268

452 326

Запаси

4

4

Сумарна дебіторська заборгованість

224 369

184 520

Грошові кошти та їх еквіваленти

47 718

43 429

Нерозподілений прибуток

288 053

285 680

Власний капітал

1 323 583

1 321 210

Статутний капітал

700 336

700 336

Довгострокові зобов‘язання

97 930

92 394

Поточні зобов‘язання

124 867

72 386

Чистий прибуток (збиток)

2 373

-27 544

Середньорічна кількість акцій (шт.)

364 000

364 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду

36

44

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам