ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ -
28.04.2017

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

2. Код за ЄДРПОУ: 32495221

3. Місцезнаходження: 49083 м. Дніпро, вул. Собінова, б.1

4. Міжміський код, телефон та факс: 056-372-30-10, 056-372-30-10

5. Електронна поштова адреса: voloshinao@skaliance.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.skaliance.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

27.04.2017 р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 26 квітня 2018 року):

Предмет правочину Граничні суми правочину, тис. грн..
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування Платіж, що не перевищує 386 595 тис. грн.
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів Загальна сума  правочину не більше 386 595 тис. грн.
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших Загальна сума  правочину не більше 386 595 тис. грн.

 

Кількість голосуючих акцій - 364000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 364000, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 364000, проти - немає.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                                                   Шрайбман О.Ю.

оставьте свои координаты
наш менеджер обязательно перезвонит Вам